Reklamačný poriadok

• Obchodné meno a sídlo : Sketch plus, s.r.o., Čulenova 2042/15, 010 01 Žilina, Slovenská republika
• Identifikátory : IČO : 54 045 924 , DIČ : 2121559638, IČ pre DPH : SK2121559638
• Registrácia : Okresný súd v Žiline, oddiel : Sro, vložka číslo : 77999/L

• Prevádzka : „Decodom – partnerská predajňa“, Lenčova 8995/2, 010 01 Žilina
ďalej aj ako iba „prevádzka Sketch plus“

Preambula
1. Sketch plus garantuje vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám všetky práva dané právom Slovenskej republiky, najmä :

a/ zákonom číslo : 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení
b/ zákonom číslo : 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení
c/ zákonom číslo : 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
d/ zákonom číslo: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
e/ zákonom číslo : 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení
f/ zákonom číslo : 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení
g/ akýmkoľvek iným v čase uzatvorenia obchodu platným právnym predpisom o právach spotrebiteľa

2. V záujme právnej istoty spotrebiteľa Sketch plus vydáva s poukazom na Všeobecné obchodné podmienky tento reklamačný poriadok, ktorý je verejne prístupný na prevádzke spoločnosti Sketch plus „Decodom – partnerská predajňa“ a na web stránke www.kuchynezilina.sk

Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom reklamačného poriadku je informovať o právach a povinnostiach spotrebiteľov a konkrétnom postupe pri zabezpečení efektívneho vybavovania prípadných reklamácii vád tovaru zakúpeného od spoločnosti Sketch plus.

2. Reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady konečných spotrebiteľov k:
a/ tovaru zakúpenému na prevádzke spoločnosti Sketch plus „Decodom – partnerská predajňa“,
b/ tovaru zakúpenému prostredníctvom e shopu spoločnosti Sketch plus

3. Reklamačný poriadok nie je možné použiť na reklamáciu voliteľných služieb, ktoré spoločnosť Sketch plus neposkytuje . V prípade ak si spotrebiteľ objednal u externého dodávateľa voliteľné služby, tieto môže reklamovať iba u tohoto dodávateľa.

Článok 2.
Záručná doba a záručné podmienky
1. Na zodpovednosť za vady tovaru a záruku za akosť sa vzťahujú platné právne predpisy. Spoločnosť Sketch plus poskytuje štandardnú záručnú dobu na ním predávaný tovar v zákonom stanovenej dobe 24. mesiacov počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Faktúra alebo doklad o zaplatení za tovar spolu s dodacím listom slúži zároveň ako záručný list.
V prípade niektorých typov spotrebičov – plynové, elektrické a indukčné varné dosky a sporáky vyžadujú zapojenie autorizovaným servisným strediskom, resp. osobou so špeciálnym oprávnením na takéto zapájanie. V prípade ich reklamácie je potrebné doložiť zapojenie autorizovaným strediskom, resp. osobou so špeciálnym opatrením na takého zapojenie. Zapojenie býva spoplatnené podľa platného cenníka daného autorizačného strediska, resp technika.

2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje žiadnu záruku :

a/ na tovar , ktorý nedodal
b/ v prípade ak spotrebiteľ použije , namontuje, alebo osadí tovar od iného výrobcu , ktorý nezakúpil v spoločnosti Sketch plus ( napr. vstavané spotrebiče, drezy , interiérové doplnky a pod. ) a ktorý nie je vhodný na zabudovanie do nábytku, alebo nezodpovedá platným technickým normám
c/ za prípadnú rozmerovú disproporciu vstupných otvorov ( napr. dvier ) do priestoru v ktorom má byť tovar vyložený , zmontovaný a umiestený voči rozmerom tovaru objednaného a vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa

4. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej prepravy, manipulácie, neodbornej montáže alebo nesprávnym používaním tovaru spotrebiteľom.

5. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka , nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí spotrebiteľom , alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä :

a/ stratou dokladu umožňujúcej identifikovať uplatnený nárok, ak nie je možná identifikácia z dokladov predávajúceho
b/ uplynutím záručnej doby tovaru
c/ mechanickým poškodením tovaru
d/ poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom alebo nesprávnym uskladnením pred montážou
e/ montážou pri ktorej nebol dodržaný montážny návod výrobcu alebo používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
f/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
g/ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
h/ poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
i/ nekvalitným prostredím v ktorom bude tovar umiestený / nerovnosť stien a podláh /
j/ použitým sedacieho a stoličkového nábytku v inom prostredí ako domácnosti ( nie je určený do reštauračných zariadení , resp. na vyššie zaťaženie ako v bežnej domácnosti ! )

 Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri prevzatí tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu bez zbytočného odkladu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

Článok 3.
Reklamačné konanie
1. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku .Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2. Odborným posúdením vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“),

3. Predávajúci je povinný riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi tak v prevádzke Sketch plus, ako aj na web stránke : www.kuchynezilina.sk

4. Kupujúci je oprávnený skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne , alebo písomne ( reklamačné tlačivo predávajúceho , list, e – mail ) v prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzke Sketch plus musí byť počas prevádzkovej doby prítomná osoba poverená vybavovať reklamácie. S ohľadom na potrebu transparentnosti pri vybavovaní reklamácií sa telefonické reklamácie bez ich následného osobného alebo písomného potvrdenia spotrebiteľom neakceptujú.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, spoločnosť Sketch plus alebo ním poverená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :

a/ ihneď , v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
b/ v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :
a/ ihneď , v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
b/ vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

13. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

14. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu –zákona číslo : 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení .

Článok 4.
Spôsoby vybavenia reklamácie
1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

2. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu , a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu
b) predávajúci vadný tovar , alebo jeho diel vymení za nový (závisí to na rozhodnutí predávajúceho ).

3. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

4. Spoločnosť Sketch plus môže vybaviť reklamáciu po dohode s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho :

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo
b) vystavením dobropisu na vadný tovar.

5. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim. V ostatných prípadoch môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu možnosť opravy poškodeného tovaru za úhradu nákladov spojených so servisným zásahom a opravou takéhoto tovaru.

6. Reklamácie sa vybavujú výhradne v mieste prevádzky predávajúceho. Výnimku tvoria špeciálne prípady , pri ktorých je potrebné posúdiť reklamáciu v mieste montáže / umiestenia tovaru.

7. Reklamácia musí byť podaná písomne alebo e-mailom na tlačive uverejnenom na : www.kuchynezilina.sk, resp. verejne dostupnom v prevádzke Sketch plus, s.r.o.

8. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9. Ak predávajúci kupujúcemu reklamáciu zamietne, má kupujúci právo uplatniť si svoje práva v zmysle platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, alebo cestou súdneho konania.

10. Náklady spojené s reklamačným konaním budú uplatňované v súlade s platnými právnymi predpismi.

11. Ak spoločnosť Sketch plus spotrebiteľovi reklamáciu zamietne, má tento právo uplatniť si svoje nároky podľa platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, alebo cestou súdneho konania.

12. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu –zákona číslo : 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.

13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

14. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Riešenie sporu sa v takomto prípade v plnom rozsahu spravuje zákonom číslo : 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení . Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ; spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
1. Reklamačný poriadok je verejne prístupný zákazníkom v prevádzke spoločnosti Sketch plus, s.r.o. a na internetovej stránke : www.kuchynezilina.sk a každý zákazník má právo sa s ním oboznámiť.

2. Sketch plus, s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu reklamačného poriadku tak, aby zodpovedal platnej právnej úprave a zaručoval vo vzťahu k reklamáciám všetky zákonom garantované práva. V prípade ak by v čase reklamácie právna úprava poskytovala spotrebiteľovi viac práv ako reklamačný poriadok , platí bez ďalšieho právna úprava.

3. Reklamačný poriadok je platný odo dňa jeho vydania a nadobúda vo vzťahu k zákazníkovi účinnosť dňom uzatvorenia príslušnej spotrebiteľskej zmluvy na dodávku tovaru.

v Žiline dňa 01.marca 2022

Získajte bezplatnú konzultáciu pre svoj projekt. Kliknite tu.