Všeobecné obchodné podmienky

  • Obchodné meno a sídlo : Sketch plus, s.r.o., Čulenova 2042/15, 010 01 Žilina, Slovenská republika
  • dentifikátory : IČO : 54 045 924 , DIČ : 2121559638, IČ pre DPH : SK2121559638
  • Registrácia : Okresný súd v Žiline, oddiel : Sro, vložka číslo : 77999/L
  • Prevádzka : „Decodom – partnerská predajňa“, Lenčova 8995/2, 010 01 Žilina ďalej aj ako iba „prevádzka Sketch plus“

1. Sketch plus, s.r.o. garantuje vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám všetky práva dané právom Slovenskej republiky, najmä:
a/ zákonom číslo : 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení,
b/ zákonom číslo : 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení
c/ zákonom číslo : 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa
v platnom znení.
d/ zákonom číslo : 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
e/ zákonom číslo : 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.
f/ zákonom číslo : 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.
g/ akýmkoľvek iným v čase uzatvorenia obchodu platným právnym predpisom o právach spotrebiteľa.
2. Spotrebiteľ vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou na základe spotrebiteľských zmlúv:
a/ Kúpna zmluva, v prípade priameho nákupu už vyrobeného tovaru, alebo
b/ Zmluva o dielo, v prípade objednania tovaru, ktorý sa vyrobí podľa požiadaviek zákazníka.

Základné pojmy

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.
V záujme právnej istoty Sketch plus, s.r.o. vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ ) pre zmluvy uzavreté medzi ním a spotrebiteľmi, ktoré sú verejne prístupné na prevádzke spoločnosti Sketch plus, s.r.o. „Decodom – partnerská predajňa“ a na web stránke www.kuchynezilina.sk

Článok 1.
Základné ustanovenia.

1. Predmetom spotrebiteľskej zmluvy je tovar špecifikovaný v objednávke /zálohovej faktúre/, faktúre vystavenej predávajúcim (ďalej „ spotrebiteľská zmluva “) z jeho výrobného programu alebo obchodnej ponuky (ďalej „ tovar “).
2. Sketch plus, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar a previesť na spotrebiteľa vlastnícke právo k tovaru. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s obsahom týchto VOP.

Článok 2.
Platobné podmienky

1. Kúpna cena vrátane DPH je dohodnutá v spotrebiteľskej zmluve podľa aktuálne platného cenníka Sketch plus, s.r.o..
2. Platobné podmienky sú stanovené pre jednotlivé druhy predaja nasledovne:
a/ Platobné podmienky pri odbere ihneď dostupného tovaru v predajni:
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške najneskôr pred dodaním tovaru, pričom má možnosť platby v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na účet predávajúceho (variabilný symbol je číslo zálohovej alebo riadnej faktúry).
b/ Platobné podmienky pri odbere tovaru , ktorý nemôže byť dodaný okamžite:
Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu vo výške dohodnutej pri zadávaní objednávky , minimálne však 35% z kúpnej ceny najneskôr do 3 dní od uzavretia zmluvy. Nezaplatenie zálohy sa bez ďalšieho považuje za jeho odstúpenie od zmluvy.
Pri objednávke v ktorej kupujúci požaduje neskorší ako štandardný termín dodávky tovaru, maximálne však do 6 mesiacov, je povinný zaplatiť zálohu vo výške minimálne 50% z ceny tohto tovaru, vždy najneskôr do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Nezaplatenie zálohy sa bez ďalšieho považuje za jeho odstúpenie od zmluvy.
Zvyšok ceny nekrytý zaplatenou zálohou do výšky 100 % ceny uvedenej v kúpnej zmluve kupujúci zaplatí najneskôr do 3 dní po tom, ako mu predávajúci oznámi pripravenosť na dodanie tovaru. Nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho a zakladá právo predávajúceho odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie tovaru kupujúcemu až do preukázateľného zaplatenia kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
c/ Platobné podmienky pri odbere tovaru atypického tovaru:
Atypický tovar (tzn. najmä tovar, ktorý má na požiadanie kupujúceho neštandardné rozmery, technické prevedenie a/alebo povrchovú či farebnú úpravu) a ktorý nemôže byť dodaný okamžite, je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 100% kúpnej ceny vždy najneskôr do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Nezaplatenie zálohy sa bez ďalšieho považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.
d/ Platobné podmienky pri dodaní tovaru pred dohodnutým termínom dodania
Zvyšok ceny nekrytý zaplatenou zálohou do výšky 100 % ceny uvedenej v kúpnej zmluve kupujúci zaplatí najneskôr do 3 dní po tom, ako mu predávajúci oznámi pripravenosť na dodanie tovaru. Nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho a zakladá právo predávajúceho odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie tovaru kupujúcemu až do preukázateľného zaplatenia kúpnej ceny.
3. Zaplatením kúpnej ceny v prípade hotovostnej platby je deň, kedy bola takáto platba prijatá do pokladne a v prípade bezhotovostnej platby je ním deň pripísania platby na účet predávajúceho.
4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že Sketch plus, s.r.o. realizuje fakturačné vzťahy najmä , nie však výlučne elektronickou formou a podpisom tejto listiny potvrdzuje, že v zmysle zákona číslo : 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení súhlasí so zasielaním elektronických faktúr na e mailovú adresu , ktorú uviedol v objednávke alebo inej dokumentácii pre informačný systém predávajúceho .

Článok 3.
Dodacie podmienky.

1. Ak v spotrebiteľskej zmluve nie je uvedené inak je miestom dodania tovaru kupujúcemu sklad spoločnosti Sketch plus, s.r.o. v Žiline na Tyrkysovej ulici.
2. Záväzok Sketch plus, s.r.o. dodať tovar je splnený tým, že:
a/ umožní kupujúcemu s tovarom v mieste dodania nakladať . ( Ak kupujúci neuzatvoril zmluvu o preprave nábytku s externým dodávateľom takejto služby, nakládku tovaru a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo ), alebo
b/ odovzdá tovar na prepravu externému dodávateľovi takejto služby, ak má kupujúci uzatvorenú zmluvu na realizáciu takejto služby súvisiacej s predaným tovarom s takýmto subjektom.
3. Ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý nemôže byť dodaný okamžite, je Sketch plus, s.r.o. povinná oznámiť spotrebiteľovi pripravenosť na dodanie tovaru nasledovne:
a/ v prípade kuchýň zo sortimentu DECOPLAN a FAMILY najneskôr do 8 týždňov
b/ v prípade akéhokoľvek iného sortimentu najneskôr do 10 týždňov odo dňa zaplatenia zálohy podľa článku 2 VOP.
Sketch plus, s.r.o. je povinná dodať tovar až po tom, ako spotrebiteľ v plnej výške uhradí jeho cenu.
4. Sketch plus, s.r.o. ak je to potrebné, spolu s tovarom doručí spotrebiteľovi aj dokumentáciu vyžadovanú platným právom.
5. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania nasledovne:
a/ tovar pripravený k okamžitému odberu – ihneď po zaplatení kúpnej ceny
b/ tovar, ktorý nemôže byť dodaný okamžite – po zaplatení kúpnej ceny podľa článku 2.2 b/ VOP
6. Spotrebiteľ nemôže odmietnuť prevzatie ním objednaného tovaru z dôvodu rozmerových disproporcií vstupných otvorov ( napr. dvier ) do priestoru, v ktorom má byť tovar vyložený, zmontovaný a umiestený voči rozmerom tovaru objednaného a vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa.
7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru alebo ak si tento neprevezme tovar, tak okamihom, kedy mu Sketch plus, s.r.o. umožní nakladať s tovarom.
8. Sketch plus, s.r.o. je oprávnený, ak spotrebiteľ súhlasí, dodať tovar aj pred termínom stanoveným v spotrebiteľskej zmluve, ak termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň 3 dni pred predčasným dodaním tovaru.

Článok 4.
Omeškanie kupujúceho.

1. Ak si spotrebiteľ neprevezme tovar do 5 dní po dni dodania tovaru podľa spotrebiteľskej zmluvy a VOP ( dohodnutá dodatočná lehota ), o čom ho Sketch plus, s.r.o. informuje telefonicky, alebo písomne, predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa poplatok za uskladnenie vo výške : 10 EUR za každý deň omeškania s prevzatím tovaru maximálne však : 50 % z ceny tovaru. Deň dodania v takomto prípade je deň, v ktorý spotrebiteľ neprevzal tovar, hoci mal možnosť tak urobiť.
2. Ak je spotrebiteľ v omeškaní s prevzatím tovaru po dobu najmenej 10 dní a napriek písomnej výzve Sketch plus, s.r.o. si tovar neprevezme, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia spotrebiteľovi.
3. Sketch plus, s.r.o. má právo a spotrebiteľ uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy preberá záväzok na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu porušenia povinnosti kupujúceho zaplatiť a /alebo prevziať dodaný tovar a to:
a/ vo výške : 35 % z kúpnej ceny objednaného tovaru,
b/ vo výške : 100% z kúpnej ceny objednaného atypického tovaru.
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom nasledujúcim po porušení povinnosti spotrebiteľa na zaplatenie, alebo prevzatie tovaru podľa spotrebiteľskej zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch, pri ktorých to výslovne uvádza platná právna úprava . Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a doručené predávajúcemu . Dôvody odstúpenia od zmluvy nie je možné dodatočne meniť ani dopĺňať
6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa je Sketch plus, s.r.o. oprávnená jednostranne započítať svoju pohľadávku titulom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v článku 4.3 VOP oproti pohľadávke spotrebiteľa titulom nároku na vrátenie zálohy / kúpnej ceny. Pre účely započítania sa považuje nárok spotrebiteľa na vrátenie zálohy / kúpnej ceny za splatný v deň nasledujúci po dni odstúpenia od zmluvy.

Článok 5.
Voliteľné služby pri maloobchodnom predaji.

1. Sketch plus, s.r.o. môže v prípade záujmu sprostredkovať, aby spotrebiteľ mal možnosť uzatvoriť zmluvu o spotrebiteľskom úvere , alebo inú obdobnú zmluvu na financovanie nákupu tovaru s niektorou zo spoločností poskytujúcou finančné služby. Uzatvorenie takejto zmluvy je samostatným právnym vzťahom medzi spotrebiteľom a poskytovateľom finančnej služby.
2. Spotrebitelia majú v rámci záujmu Sketch plus, s.r.o. možnosť (avšak nie povinnosť) objednať si za odplatu u SZČO, resp. právnických osôb ktoré konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť činností súvisiace s predajom tovaru Sketch plus, s.r.o., ktorými sú:
a/ preprava, vynáška a odnáška zakúpeného tovaru,
b/ montáž a demontáž zakúpeného tovaru.
7. Objednávka, cena, spôsob, čas a podmienky poskytnutia voliteľných služieb sú špecifikované v spotrebiteľskej zmluve uzavretej so Sketch plus, s.r.o.. V prípade, ak si spotrebiteľ objedná voliteľné služby, vstupuje do právneho vzťahu s externými dodávateľmi služieb ako právne a finančne nezávislými subjektmi a všetky súvisiace práva, povinnosti a zodpovednosť sa realizujú priamo medzi zákazníkom a týmito subjektmi.
8. Sketch plus, s.r.o. nenesie žiadnu právnu zodpovednosť, ani nepreberá žiadne ručenie, či inú formu záväzku v obchodoch uzatvorených medzi spotrebiteľmi a externými poskytovateľmi voliteľných služieb.

Článok 6.
Upozornenie o podmienkach vyžadovaných pri montáži tovaru.

1. Montážou je výlučne montáž nábytku. Zapojenie elektrospotrebičov a/alebo svietidiel do elektrickej siete a/alebo plynového spotrebiča do plynového potrubia, vody do vodovodného potrubia a batérie a/alebo drezu do odpadu nikdy nie je v žiadnom prípade súčasťou montáže, keďže takúto činnosť môžu zabezpečovať iba na to oprávnené subjekty.
2. Spotrebiteľ je v každom prípade montáže povinný zabezpečiť si vo vlastnom záujme, aby v mieste montáže nábytku boli splnené technické podmienky montáže najmä aby:
a/ sa nenachádzali za zabudovanými elektrospotrebičmi prekážky, ktoré znemožňujú ich osadenie najmä plynové, vodovodné, odpadové potrubie, elektrické zásuvky, stavebné nerovnosti,
b/ bola teplota vzduchu v miestnosti aspoň 18°C,
c/ boli odborne ukončené sieťové vývody (napr. plyn. potrubie s ventilom, elektrická sieť s elektrickou zásuvkou),
d/ sieťové vývody zodpovedali odsúhlasenému projektu montáže,
e/ bola dokončená krytina podlahy
f/ neboli nevhodné steny na montáž nábytku (napr. nerovné steny , vlhké murivo či čerstvá omietka),
g/ ak je pre montáž nábytku plánované upevnenie na stenu, aby stena mala dostatočnú nosnosť.
3. Zabezpečenie odporúčaných technických podmienok montáže je povinnosťou spotrebiteľa. Realizáciu montáže si zabezpečí spotrebiteľ jemu vyhovujúcim spôsobom . Sketch plus, s.r.o. tovar iba predáva a v každom prípade odporúča realizovať montáž tovaru prostredníctvom jeho partnerov, ktorým poskytol školenie a tréning personálu potrebný na riadny výkon činností súvisiacich s predajom tovaru.

Článok 7.
Záručná doba a reklamačné konanie.

1. Na zodpovednosť za vady tovaru a záruku za akosť sa vzťahujú platné právne predpisy. Sketch plus poskytuje štandardnú záručnú dobu na ním predávaný a dodaný tovar v zákonom stanovenej dobe 24. mesiacov počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.
2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej prepravy , manipulácie, neodbornej montáže, alebo nesprávnym používaním tovaru spotrebiteľom.
3. Reklamácia, ktorou spotrebiteľ uplatní zodpovednosť za vady výrobku, práva a povinnosti spotrebiteľov a konkrétny postup pri zabezpečení efektívneho vybavovania prípadných reklamácii, vád tovaru zakúpeného v spoločnosti Sketch plus, s.r.o., sa spravuje REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je verejne prístupný v prevádzke spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti www.kuchynezilina.sk
4. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis budú spotrebiteľovi v prípade potreby poskytnuté osobne v mieste prevádzky, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Článok 8.
Spracovanie a ochrana osobných údajov.

1. Sketch plus, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom:
a/ splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených spotrebiteľských zmlúv, a/alebo
b/ splnenia záväzkov vyplývajúcich z obsahu uzatvorených zmlúv o voliteľnej službe / službách medzi spotrebiteľom a externým poskytovateľom takejto služby a/alebo
c/ za účelom realizácie zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a subjektami poskytujúcimi finančné služby.
2. Sketch plus, s.r.o. zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely.
3. V prípade, že si spotrebiteľ vyžiada zasielanie informácií o ponuke tovaru, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na ním uvedenú elektronickú poštovú adresu (e-mail). O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať kedykoľvek prostredníctvom formulára, dostupného na adrese : www.kuchynezilina.sk.
4. Kupujúci berie na vedomie, že jeho podpis na spotrebiteľskej zmluve / objednávke / iných dokumentoch súvisiacich s ním zakúpeným tovarom potvrdzuje, že uvedené dokumenty si prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi . V prípade spotrebiteľa mladšieho ako 16 rokov je potrebný podpis / súhlas jeho zákonného zástupcu.
5. Spotrebiteľ vyhlasuje, že je poučený a riadne oboznámený s podstatou obsahu:
• zákona číslo: 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
• zákona číslo: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – General Data Protection Regulation
• Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov a s vedomím jeho zmyslu a účelu udeľuje Sketch plus, s.r.o. ako prevádzkovateľovi súhlas zo spracovaním všetkých osobných údajov, pre všetky prípady, v ktorých sa osobné údaje nespracúvajú na základe iného právneho titulu, (napr. GDPR, osobitných zákonov a vykonávacích predpisov alebo individuálnych súhlasov) ktoré poskytol a poskytne v rámci realizácie práv a povinností s ním uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy najmä pre účely:
• vypracovania spotrebiteľskej zmluvy / objednávky a všetkej potrebnej sprievodnej dokumentácie.
• poskytnutie údajov spotrebiteľom vybraným spolupracujúcim subjektom, najmä externým partnerom poskytujúcich voliteľné služby podľa čl.5 a spoločnostiam poskytujúcich finančné služby za účelom plnenia ich zákonných a zmluvných povinností.
• fakturácie dodaného tovaru a služieb a účtovné spracovanie potrebnej dokumentácie.
• realizácie vernostného programu, informovanie spotrebiteľa a reklamné a marketingové účely predávajúceho.
• pre akékoľvek potrebné účely súvisiace s uzatvorenou spotrebiteľskou zmluvou
• v informačnom systéme, spisoch, elektronických zariadeniach a korešpondencii predávajúceho a
• akoukoľvek potrebnou formou voči potrebným príjemcom, na akomkoľvek mieste a štáte a na neurčitý čas.
6. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
8. Predávajúci zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov a bude ich spracúvať v súlade s platnou právnou úpravou počas celej doby uschovávania a likvidácie údajov podľa jej interných a archivačných pravidiel.
9. Spotrebiteľ má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať, požadovať prístup k jeho osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a môže realizovať práva sám, prostredníctvom zodpovednej osoby alebo dozorného orgánu štátu v zmysle platného práva.

Článok 9.
Záverečné ustanovenia.

1. Vzťahy medzi Sketch plus, s.r.o. a spotrebiteľmi neupravené VOP sa riadia právom Slovenskej republiky. Osobitné dohody v spotrebiteľskej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP pokiaľ nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou. VOP sú platné pre všetky spotrebiteľské zmluvy uzatvárané spoločnosťou Sketch plus, s.r.o. bez ohľadu na formu a miesto uzatvorenia zmluvy a sú verejne prístupné v prevádzke spoločnosti a na internetovej stránke : www.kuchynezilina.sk.
2. Kupujúci podpisom na spotrebiteľskej zmluve /objednávke/ iných dokumentoch súvisiacich s ním zakúpeným tovarom potvrdzuje, že bol s VOP a REKLAMAČNÝM PORIADKOM oboznámený, súhlasí s ich obsahom , sú mu zrozumiteľné a určité, je nimi viazaný a súhlasí s tým, že sa budú aplikovať na ním iniciovaný uzatvorený obchodný prípad a príslušnú spotrebiteľskú zmluvu na dodávku tovaru.
3. Sketch plus, s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu VOP a reklamačného poriadku. V prípade, ak by v čase realizácie obchodu právna úprava poskytovala spotrebiteľovi viac práv ako VOP, platí bez ďalšieho platná právna úprava.
4. VOP sú platné odo dňa ich vydania a vo vzťahu k spotrebiteľovi sú účinné dňom uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy.

V Žiline dňa : 01. marca 2022

Získajte bezplatnú konzultáciu pre svoj projekt. Kliknite tu.